Podmínky užívání webových stránek

I. Úvodní ustanovení

 1. Podmínky užívání webových stránek (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti uživatelů při využívání webových stránek umístěných na adrese www.domluv.cz (dále jen „Portál“).
 2. Znění Podmínek může být upravováno či doplňováno, a to bez předchozího upozornění uživatelů.

II. Vymezení pojmů

 1. Provozovatel: provozovatelem Portálu je společnost Emphos s.r.o., sídlem Molákova 590, 252 19  Rudná, IČ: 01394819, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 205917, více o společnosti na www.emphos.cz.
 2. Pomocník: fyzická osoba nabízející své služby registrovaná na Portálu v jednom či více oborech (Hlídání dětí, Hodinový manžel, Péče o mazlíčky, Úklidové práce, Doučování).
 3. Poptávající: fyzická osoba poptávající služby Pomocníka v jednom či více oborech Portálu (Hlídání dětí, Hodinový manžel, Péče o mazlíčky, Úklidové práce, Doučování).
 4. Uživatel: Pomocník nebo Poptávající.
 5. Veřejný obsah: inzeráty Poptávajících, hodnocení Uživatelů, popis Pomocníka.

III. Uživatelský účet

 1. Uživatelský účet je tvořen na základě registrace Uživatele, a to kliknutím na odkaz „Nabízím pomoc“ pro Pomocníky, resp. „Hledám pomoc“ pro Poptávající.
 2. Podmínkou vytvoření uživatelského účtu je vyplnění registračního formuláře úplně a pravdivě.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo schvalovat nově založené účty Uživatelů, případně registraci Uživatele zamítnout.
 4. Uživatelský účet je vázán na konkrétního Uživatele, ten není oprávněn povolit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Uživatelský účet může být kdykoliv zrušen Provozovatelem.
 6. Uživatelský účet je veřejný, Provozovatel nenese zodpovědnost za případné zneužití informací v něm uvedených.
 7. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména s ohledem na technickou údržbu webového serveru nebo Portálu.
 8. Odstranění Uživatelského účtu znamená deaktivaci Uživatelského účtu, tedy jeho znepřístupnění třetím osobám, nikoliv skutečné smazání Uživatelského účtu a dat v něm obsažených.
 9. Provozovatel neručí za ztrátu či poškození dat uveřejněných v Uživatelském účtu. V případě ztráty nebo poškození dat v Uživatelském účtu nemá Uživatel nárok na obnovu těchto dat.
 10. Provozovatel nekontroluje údaje zadané Uživatelem do Uživatelského účtu, za tyto informace neručí. Stejně tak Provozovatel neodpovídá za obsah nahraný Uživatelem porušující autorská či jakákoliv jiná práva, zejména pak práva duševního vlastnictví či osobní práva třetích osob.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit dlouhodobě neaktivní Uživatelský účet.
 12. Uživateli nenáleží úhrada za případně vzniklé škody spojené s únikem informací z Uživatelského účtu.

IV. Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo:
  1. kontrolovat veškerý obsah zadaný Uživateli, tento obsah mazat bez udání důvodu, v případě Veřejného obsahu i tento obsah upravovat;
  2. kontrolovat údaje v Uživatelských účtech, v případě podezření tyto údaje odstranit či vyzvat Uživatele k prokázání jejich pravosti;
  3. kdykoliv pozměnit, přerušit či ukončit chod Portálu.
 2. Uživatel je povinen:
  1. nahrávat pouze obsah neodporující zákonům České republiky, neporušující autorská ani jiná práva;
  2. psát v českém jazyce;
  3. vyvarovat se vulgarismům a neslušným výrazům;
  4. vyvarovat se příspěvkům reklamního charakteru;
  5. vyvarovat se činnosti spojené s narušením soukromí nebo jakéhokoliv jiného práva jednotlivců;
  6. udržovat informace v Uživatelském účtu aktuální a platné, v případě změny, jedná-li se o údaje, které nemůže sám upravit, je neprodleně povinen informovat o této změně Provozovatele;
  7. v případě, že se přesvědčen o nesprávném zpracovávání osobních údajů dle čl. V, o této skutečnosti neprodleně informovat Provozovatele;
  8. informovat Provozovatele v případě, že se prostřednictvím Portálu dohodl na spolupráci s jiným Uživatelem, a podmínky této smluvené spolupráce nebyly Uživatelem dodrženy.
 3. Uživatel bere na vědomí, že:
  1. registrací dává souhlas Provozovateli se zasíláním elektronických zpráv z Portálu, zejména upozornění Pomocníka na nově vložený inzerát, upozornění Poptávajícího na reakci na vložený inzerát, upozornění Uživatele na novou zprávu či výzvu k hodnocení Uživatele. Z Portálu mohou být zaslány i jiné zprávy, v tomto bodě nevyjmenované;
  2. Poptávajícím zadané inzeráty, Uživatelské účty a hodnocení Uživatelů jsou veřejně dostupné.
 4. Portál je pouze místem zprostředkování a navázání spolupráce, Provozovatel neručí za nedodržení termínů, odměn a dalších náležitostí smluvených navzájem Uživateli.

V. Ochrana osobních údajů

 1. Registrací na Portálu dáváte Provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 2. Registrací taktéž vyjadřujete souhlas s tím, že osobní údaje mohou být zpracovávány třetími stranami pověřenými Provozovatelem, a to zejména pro účely realizace práv a povinností Uživatelů.
 3. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, dáváte svojí registrací souhlas s použitím svojí e-mailové adresy pro obchodní a marketingové účely Provozovatele, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení.
 4. Souhlas se zpracováním osobních údajů dává Uživatel po celou dobu své registrace na Portálu, a dále následujících 24 měsíců od data odstranění Uživatelského účtu.
 5. Uživatel souhlasí s ukládáním Cookies na jeho počítači.
Přihlášení
Menu